Gospodarka odpadami

Zmiana opłaty za śmieci

  • 27-12-2021
Od 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Rada Gminy Żary podczas sesji 29 listopada 2022 r. przegłosowała nowe stawki – będą wynosiły odpowiednio:
 
  1. 35,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
  2. 105,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji);
  3. zwalnia się z  części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne      w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi  10 zł  od miesięcznej kwoty opłaty.
Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości, w najbliższych dniach zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy, który nie ulega zmianie.
W przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2023 – firma Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A w Żarach wyłoniona w przetargu zaoferowała kwotę wyższą od obowiązującej o 777 848,40 zł
 
Przyczyny wzrostu opłat
Na wzrost wysokości opłat mają wpływ przyczyny makroekonomiczne i systemowe.
Przyczyny makroekonomiczne to:
  • wysoka inflacja
  • wzrost płac
  • cen paliw, prądu
  • wzrost kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2022 roku nie jest dłużej możliwe. Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy wpływy od mieszkańców za gospodarkę odpadami komunalnymi muszą pokryć jego realne koszty.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki