Gospodarka odpadami

Zmiana opłaty za śmieci na 2024r.

  • 28-12-2023
Od 1 stycznia 2024r. roku zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Nowe stawki podczas sesji 30 listopada 2023 r. przegłosowała Rada Gminy.
Opłaty za śmieci będą wynosiły odpowiednio:
  1. 38,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
  2. 114,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji);
  3. zwalnia się z  części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne           w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi  12 zł  od miesięcznej kwoty opłaty.
Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z  koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości,  w najbliższych dniach zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy, który nie ulega zmianie.
W przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024 – firma Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A w Żarach wyłoniona                    w przetargu zaoferowała kwotę w wysokości 4 479 849,72 zł
Przyczyny wzrostu opłat
Na wzrost wysokości opłat mają wpływ przyczyny makroekonomiczne i systemowe.
Przyczyny makroekonomiczne to:
  • wysoka inflacja
  • wzrost płac
  • cen paliw, prądu
  • wzrost kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2023 roku nie jest dłużej możliwe.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy wpływy od mieszkańców za gospodarkę odpadami komunalnymi muszą pokryć jego realne koszty.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki