• Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Wydarzenia

Uwaga! Ważny komunikat!

„Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” - rekrutacja uzupełniając

Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak oraz Fundacja Przedsiębiorczość informują, iż od 03.06.2020 r rozpoczynają rekrutację uzupełniającą do projektu „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” . Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: condchatkapuchatka~@~wp~.~pl do 17.06.2020r.
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU
nr RPLB.06.04.00-08-0012/18
pn. „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców”
 
Zgodnie z  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPLB.06.04.00-08-0012/18 pn. „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY- LUBUSKIE 2020Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Językowa Chatka Puchatka, uruchamia nabór uzupełniający na 4 miejsca w żłobku przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B,68-200 Żary w okresie od 09.2020 do 05.2021
 
Mając na uwadze warunki realizacji projektu oraz fakt objęcia dotychczasowym wsparciem w ramach projektu wymaganej liczby osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach rekrutacji uzupełniającej zostaną objęte wsparciem:
- 4 osoby bezrobotne/ bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (w tym minimum 2 osoby z rodziny wielodzietnej oraz 1 osoba samotnie wychowująca dzieci).
 
Nabór dotyczy kobiet zamieszkałych na terenie miasta Żary oraz gminy wiejskiej Żary (powiat żarski, województwo lubuskie), sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się na etapie rekrutacji do powrotu na rynek pracy zgodnie z (§ 2 pkt 15 Regulaminu rekrutacji ) w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
 
Dokumenty rekrutacyjne, należy składać osobiście w biurze projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary w godzinach od 07.00-15.00 lub mailowo na adres: e-mail od 03.06.2020 do 17.06.2020r.
 
Więcej informacji
Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567
 
Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618
 

Załączniki

Dwór sołtysi w Złotniku uratowany!

Dwór sołtysi w Złotniku (gm. Żary) jest bardzo mało znanym, ale niezwykle cennym zabytkiem na terenie historycznych Dolnych Łużyc. Wzniesiony w roku 1534 obiekt, za wyjątkiem niewielkich napraw prowadzonych w kolejnych stuleciach, przetrwał do naszych czasów w praktycznie niezmienionym  stanie.
Szczególnie cennymi elementami decydującymi o jego wartości są oryginalna więźba dachowa i drewniane stropy z XVI w. oraz ceramiczne pokrycie dachu, którego dachówki powstały w okresie od XVI do XIX w. Ostatni remont-przełożenie dachu był przeprowadzony prawdopodobnie w 1722 r. z wykorzystaniem  starszych, zachowanych w dobrym stanie dachówek. W kolejnych stuleciach na dachu dokonywano jedynie miejscowych uzupełnień i tym samym dwór sołtysi w Złotniku posiada obecnie od strony północnej, prawdopodobnie najstarsze oryginalne ceramiczne pokrycie dachu in situ w województwie lubuskim.
Od końca II WŚ w budyku nie były prowadzone praktycznie żadne prace remontowe, w związku z czym obiekt w roku 2013 zagrożony był katastrofą budowlaną. W ostatniej chwili nieformalna grupa miłośników zabytków, za zgodą i wsparciem właściciela – gminy Żary – i przy merytorycznym wsparciu ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeprowadziła najpilniejsze prace zabezpieczające i w ten sposób uratowała zabytek od grożącej mu zagłady. Stan obiektu wciąż był jednak zły, a zabezpieczenia miały charakter jedynie prowizoryczny. Dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury i rząd federalny Niemiec w wysokości 100.000 zł, dotację Lubuskiego Konserwatora Zabytków w wysokości 25.000 zł, oraz dzięki środkom własnym Gminy Żary (właściciela obiektu) i Stowarzyszenia „Region Łużyce” (obecnego użytkownika obiektu) na przełomie 2019/2020 udało się przeprowadzić fachowe prace konserwatorsko-budowlane przy więźbie dachowej, pokryciu dachowym i drewnianym stropie nad parterem.
Szczególnym elementem wyróżniającym tę inwestycję na mapie naszego województwa był sposób konserwacji dachu i stropu. W przeciwieństwie do wielu innych remontów polegających na wymianie poszycia dachowego na nowe, w Złotniku zdecydowano się na całkowite zachowanie oryginalnej dachówki wraz z minimalną ingerencją w konstrukcje więźby dachowej i uzupełnienie stropu belkowego z maksymalnym wykorzystaniem historycznego materiału. W ten sposób remont dworu w Złotniku można uznać za wzorowy z punktu widzenia maksymalnego zachowania substancji zabytkowej.
Obecnie wykorzystując rusztowania postawione do prac przy dachu, prowadzone są jeszcze prace przy punktowej naprawie elewacji dworu, gdyż już jesienią tego roku w ramach kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, Stowarzyszenie „Region Łużyce” planuje otwarcie we wnętrzach zabytku muzeum dawnej ceramiki budowlanej i udostępnienie go do zwiedzania.  Ponadto dzięki przyznanej dotacji z budżetu Gminy Żary i środkom własnym Stowarzyszenia „Region Łużyce”, jeszcze w tym roku zostanie zrealizowany kolejny etap prac remontowo-konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem i uzupełnieniem stropu belkowego na I piętrze dworu.
Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury z siedzibą w Görlitz od 13 lat wspiera działania zmierzające do uratowania zabytków ważnych dla społeczeństwa i kultury obu krajów. Na terenie województwa lubuskiego dotacjami Fundacji objęte zostały w poprzednich latach prace budowlane i konserwatorskie przy tak znamienitych zabytkach jak kaplica grobu bożego w Żaganiu, dawny kościół ewangelicki pw. Żłóbka Chrystusa we Wschowie czy też kościoły w Klępsku i Paradyżu. Tym bardziej cieszy nas fakt, że Fundacja doceniła znaczenie dworu sołtysiego w Złotniku jako zabytku architektury świeckiej i wsparła jego ratowanie środkami Republiki Federalnej Niemiec.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Dwór sołtysi w Złotniku

Program Czyste Powietrze w nowej odsłonie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza ważną informację dla mieszkańców województwa lubuskiego chcących pozyskać środki finansowe na wymianę źródła ciepła oraz inne prace termomodernizacyjne
 
Od 15.05 Program Czyste Powietrze rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o nowe zasady –  dotacje są przyznawane na prostszych warunkach a czas rozpatrywania wniosków został skrócony. Nowością jest możliwość otrzymania dotacji na fotowoltaikę.
 
                               https://wfosigw.zgora.pl/

ZZO Marszów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursach ekologicznych

 
KONKURS PLASTYCZNY "ZZO Marszów oczami dziecka"
 
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III ze szkół podstawowych i szkół specjalnych do udziału w konkursie plastycznym pn. "ZZO Marszów oczami dziecka".
Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie (ZZO Marszów) oraz działania podejmowane przez Zakład.
Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.).
Rozmiar plakatu: dowolny. UWAGA! Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Na prace czekamy do 31 maja 2020 r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.
 
Konkurs przeznaczony jest dla:
 • przedszkolaków
 • uczniów klas I-III szkół podstawowych
 • uczniów szkół specjalnych (do 15 r.ż.)
Terminy:
Termin zgłoszenia prac: do 31 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników: 8 czerwca 2020 r.
 
 
KONKURS LITERACKI "Warto segregować odpady!"
 
Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w literackim konkursie ekologicznym pn. "Warto segregować odpady!" organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
Konkurs polega na napisaniu listu otwartego do mieszkańców miasta/ wsi/gminy/regionu, w którym należy przekonywać, że warto segregować odpady i dbać o środowisko.
Na prace czekamy do 31 maja 2020 r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.
 
Konkurs przeznaczony jest dla:
 • uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
 • uczniów klas IV-VIII szkół specjalnych
 • uczniów szkół ponadpodstawowych
Wymogi techniczne prac:
 1. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim i mieć formę listu (m.in. miejscowość, data, zwrot do adresata, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zwroty grzecznościowe).
 2. Prace konkursowe mogą być napisane odręcznie lub drukowane.
 3. Objętość pracy dowolna.
 4. Prace konkursowe muszą być samodzielne.
Terminy:
Termin zgłoszenia prac: do 31 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników: 8 czerwca 2020 r.
 
Wymogi formalne uczestnictwa w dwóch konkursach
 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną pracę konkursową. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu lub pełnoletni uczestnicy konkursu muszą wypełnić i dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3).
 3. Ponadto, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:
  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwa przedszkola/szkoły i klasy,
  • nazwa gminy, na terenie której leży przedszkole/szkoła.
 4. Zgłoszenia (prace oraz załączniki) należy wysłać mailem (zdjęcia prac plastycznych), pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na następujący adres:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.
Marszów 50a, 68-200 Żary,
z dopiskiem: konkurs ekologiczny "ZZO Marszów oczami dziecka" lub  "Warto segregować odpady!"
 
Prace przesłane po terminie tj. po 31 maja 2020 r. nie będą brane pod uwagę.

Załączniki

Cichy bohater

14 maja odbyła się Sesja Rady Gminy Żary, na którą Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek zaprosił Pana Mateusza Ostrowskiego. W odpowiedzi na nadesłany do Urzędu list od mieszkanki Włostowa Wójt Gminy Żary wraz z Radnymi przekazał na ręce Panu Mateusza podziękowanie za szybkie i bezinteresowne udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanej w wypadku kobiecie. Z opisywanego zdarzenia wynika, że jako jedyny zareagował na zaistniałą sytuację.
Pan Mateusz jako zawodowy strażak wojskowy wykazał się pełnym profesjonalizmem i odwagą, ale pozostał przy tym skromny.  Taka postawa zasługuje na wyrazy uznania i powinna być wzorem dla każdego z nas. 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: ostrowski

Program Stypendialny Horyzonty

Ruszyła 10. edycja Programu Stypendialnego Horyzonty. Do 17 maja młodzi ludzie z całej Polski mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez Fundację EFC we współpracy z Fundacją Rodziny Staraków, dzięki którym będą mogli uczyć się w najbardziej wyjątkowych szkołach średnich w kraju.
 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.efc.edu.pl
 
Stypendium daje szansę na naukę w ciekawych liceach i technikach w Polsce. Pokrywa koszty:
- zakwaterowania i wyżywienia w bursie w mieście nauki
- biletów komunikacji miejskiej
- wycieczek szkolnych
- kursu w szkole językowej i egzaminu certyfikującego z języka obcego
- letnich i zimowych obozów organizowanych przez fundację
- opiekę koordynatora regionalnego i psychologa
- udziału ciekawych w warsztatach i szkoleniach
- indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego stypendysty
- dodatkowych, comiesięcznych spotkań z koordynatorem (kręgle, kino, teatr, wyjście do restauracji itp.)
 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotekarek - Życzenia

4 maja - Dzień Strażaka - Życzenia

Uwaga! Rekrutacja uzupełniająca do placówek wychowania przedszkolnego

W dniach 29 kwietnia- 08 maja odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do następujących placówek wychowania przedszkolnego:
- Punkt Przedszkolny w Lubanicach - dzieci w wieku 3-6 lat,
- Punkt Przedszkolny w Olbrachtowie- grupa 3 i 4 latków,
- Punkt Przedszkolny w Złotniku- dzieci w wieku 3-6 lat,
- Punkt Przedszkolny w Sieniawie Żarskiej - dzieci w wieku 3-6 lat,
- Oddział Przedszkolny w Mirostowicach Dolnych - dzieci w wieku 5-6 lat.
 
Dodatkowo informujemy, że dokumenty można składać poprzez włożenie do skrzynek przed głównym wejściem do szkoły (prosimy o nie wchodzenie do budynków).

Skrzynki wystawione są w godzinach 7.00-15.00.
Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).

W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (68 363 00 40).
1 2 3 4 5 6 ... 14
Baner: kalendarz_imprez_2020Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: e-mapa
Baner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej