Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Pomoc dla Ukrainy

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla Obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.
 
Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia 40 zł

W ramach nowelizacji ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy przedłużono okres, za który może być przyznane świadczenie dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 120 dni. Okres ten jest liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wydłużenie okresu, za jaki może być przyznane świadczenie, to nie jedyna zmiana wynikająca z nowelizacji. Ważną informacją jest to, że od 30 kwietnia we wniosku o świadczenie pieniężne 40 zł trzeba podać numer PESEL obywatela Ukrainy.
Do wniosków złożonych do dnia wejścia w życie nowelizacji, stosuje się poprzednio obowiązujące przepisy. Obywatel Ukrainy nie musi więc mieć nadanego numeru PESEL, jeżeli wniosek złożono przed 30 kwietnia 2022 r.
Wysokość  świadczenia pozostała bez zmian i wynosi to 40 złotych za osobę dziennie.
 
Gmina/ Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo do skontrolowania warunków zakwaterowania i wyżywienia. Kontroli dokonują upoważnieni pracownicy.
Świadczenie nie przysługuje, jeśli warunki zakwaterowania lub wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
 
Wzór nowego wniosku w załączniku

Załączniki

Bezpłatne wsparcie dla obywateli Ukrainy

Od 26 kwietnia 2022r. uruchomiona została bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Żary.
Bezpłatne konsultacje na zlecenie Gminy prowadzi Niepubliczna Poradnia Psychologiczna EGO w Żarach przy ul. Śródmiejskiej 4a, w wyznaczonych dniach po uprzednim umówieniem terminu. Konsultacje prowadzi psycholog pochodzący z Ukrainy. Rejestracja telefoniczna pod numerem 68 300 03 03 lub 799 775 901.
 
Natomiast od miesiąca maja ruszają dodatkowe dyżury psychologa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, Aleja Jana Pawła II 6 we wtorki i środy po uzgodnieniu terminu pod telefonem 68 470 73 21 lub 68 470 73 38.

Ponadto Obywatel Ukrainy i dziecko, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 spec ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL może ubiegać się o pomoc w formie posiłku w szkole lub w przedszkolu. Posiłek może być przyznany doraźnie na czas nie dłuższy niż 2 miesiące.  W celu uzyskania pomocy w formie posiłku w szkole lub przedszkolu należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach (pok.305).
Pomoc udzielana jest na podstawie złożonego wniosku. Posiłek w szkole nie wymaga wydania decyzji i sprawdzenia sytuacji rodziny, natomiast w przypadku całodziennego wyżywienia w przedszkolu Obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, Al. Jana Pawła II 6 lub pod numerem telefonu 68 470 73 21.

Uwaga! Zmiana pokoju składania wniosków na świadczenie 40+ i 300+

Wójt Gminy Żary wyznaczył punkt przyjmowania wniosków dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób, które udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy.
 
 Urząd Gminy Żary
 al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
III piętro,  pokój 304
 
Świadczenie pieniężne 300+ dla uchodźców z Ukrainy wypłacane jest:
III piętro,  pokój 305
 
 
Punkt jest otwarty w godzinach pracy Urzędu Gminy Żary:
poniedziałek- piątek  7:00 – 15:00
 

Informacja ws. nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy

Od 1 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Żarach zmieniają się zasady  nadawania numerów PESEL dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 
Dzienny limit przyjęć to 15 osób. Zainteresowani  nadaniem  numeru PESEL (zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym)  będą przyjmowane w godz. 7.00 -12.00. Dlatego też konieczna jest telefoniczna rejestracja od poniedziałku do  piątku w godz. 7.00 - 15.00. Umów się dzwoniąc pod nr tel. 68 470 73 24. 

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Wójt Gminy Żary wyznaczył punkt przyjmowania wniosków dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób, które udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy.
 
 Urząd Gminy Żary
 al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
III piętro,  pokój 304
 
Punkt jest otwarty w godzinach pracy Urzędu Gminy Żary:
poniedziałek- piątek  7:00 – 15:00
 
Informacji w sprawie realizacji wniosków można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 68 470 73 06 oraz 68 478 62 94
   - Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono możliwość przyznania świadczenia pieniężnego dla każdego podmiotu, a w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
 - Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.
- Świadczenie pieniężne wypłacane jest z dołu jako rekompensata za poniesione wydatki i jest formę refundacji, która będzie wypłacona za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku.
- Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.  Kontakt z wnioskodawcą odbywa się wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany we wniosku.
 
Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 40 zł za osobę dziennie 
 
- Wniosek może złożyć każdy kto udzielił schronienia obywatelowi Ukrainy. Przy składaniu wniosku należy okazać się dokumentem wskazującym tytuł prawny do nieruchomości (do wglądu).
 - Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów ani dowodów świadczących o kosztach poniesionych po przyjęciu uchodźców oraz ich wysokości.
 
- W karcie osoby przyjętej do zakwaterowania należy podać pesel, a w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość ( np. paszport, prawo jazdy lub inny ważny dokument).
 
 
Realizacja wniosku
 
- Po złożeniu wniosku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo do jego weryfikacji.  
- Wypłatę świadczenia może uzależnić od potwierdzenia zapewnienia dobrych warunków zakwaterowania i wyżywienia, to jest takich, które nie zagrażają życiu i zdrowiu obywateli Ukrainy.
- Termin wypłaty świadczenia pieniężnego jest uzależniony od środków otrzymanych od Wojewody Lubuskiego.
- Odmowa wypłaty środków pieniężnych zostanie przekazana danemu wnioskodawcy drogą elektroniczną na adres podany we wniosku. Natomiast spory powstałe na tym tle będą konsultowane z Wojewodą Lubuskim.
 - Decyzja w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego na okres dłuższy niż za 60 dni  uzależniona jest od zgody Wojewody Lubuskiego.
  
Wzór wniosku oraz wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania znajduje się w załączniku

Załączniki

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Pozwoli ona w przystępny sposób ułatwić przybywającym do Polski uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przygotowaliśmy jej nową, zaktualizowaną wersję.
 
Znajdziecie tu się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.
Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej – dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załączeniu do tej wiadomości.
 

Załączniki

Informator dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Żary

Procedury dla uchodźców z Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutym 2022 r. są zgodne z wytycznymi Wojewody Lubuskiego  i wyglądają następująco
1. Wszystkich uchodźców przybyłych na teren gminy Żary prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Żarach, al. Jana Pawła II 6, tel. 68 470 73 30,  pokój nr 204 ( II piętro Urzędu Gminy Żary) w celu zarejestrowania codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00
 
2. Osoby przybyłe z Ukrainy na teren gminy Żary, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania po zgłoszeniu się do urzędu, zostaną zakwaterowane w miejscu pobytu zorganizowanym przez Wojewodę Lubuskiego.
 
 3. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie MEiN uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego (7-15 lat), mogą być przyjęci do szkół publicznych oraz objęci opieką, a także nauczaniem na tych samych warunkach, co polskie dzieci.
Przyjęcie do szkoły będzie możliwe w ciągu całego roku szkolnego. Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywać się będzie na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie ukraińskich dzieci do polskich szkół odbywać się będzie bez względu na podstawę pobytu na terenie Polski.
Chcąc zapisać dziecko do szkoły, należy złożyć wniosek do dyrektora jednej z wybranych szkół.
 
4. W przypadku chęci zapisania do przedszkola dzieci w wieku 3 - 6 lat – zapraszamy do kontaktu  z dyrektorami szkół podstawowych, przy których prowadzone są oddziały przedszkolne.
Zespół Szkół w Grabiku  tel. 68 362 07 08
 (dla miejscowości: Grabik, Drożków, Marszów i Olszyniec)
Szkoła Podstawowa w Bieniowie tel. 68 374 15 94
(dla miejscowości: Bieniów, Biedrzychowice Dolne, Włostów Dąbrowiec)
Szkoła Podstawowa w Lubanicach tel. 68 362 08 49
 (dla miejscowości: Lubanice, Surowa, Łukawy)
Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych tel. 68 375 02 28 08 49
(dla miejscowości: Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Stawnik, Siodło, Łaz)
Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie tel. 68 362 18 91
(dla miejscowości: Bogumiłów, Drozdów, Janików, Miłowice, Olbrachtów, Rusocice, Rościce)
Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej tel. 68 374 26 25
(dla miejscowości: Sieniawa Żarska)
Szkoła Podstawowa w Złotniku tel. 68 374 12 85
(dla miejscowości: Kadłubia, Lubomyśl, Złotnik)
 

Zasady dotyczące przemieszczania zwierząt z Ukrainy

Załączniki

Wniosek o nadanie numeru PESEL

W załączniku do pobrania jest wniosek o nadanie numeru PESEL  w wersji polskiej i ukraińskiej

Załączniki

1 2
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej