Sport

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

  • 28-03-2019
  • Autor: Małgorzata Ostrowska
W związku ze złożeniem dnia 21 marca 2019 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Witamy miesiąc maj ”  przez Stowarzyszenie „Mirostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012” informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
  • na stronie http://www.gminazary.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  4 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00  w formie pisemnej:
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 105,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki