Pomoc dla Ukrainy

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia 40 zł

  • 06-05-2022
W ramach nowelizacji ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy przedłużono okres, za który może być przyznane świadczenie dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 120 dni. Okres ten jest liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wydłużenie okresu, za jaki może być przyznane świadczenie, to nie jedyna zmiana wynikająca z nowelizacji. Ważną informacją jest to, że od 30 kwietnia we wniosku o świadczenie pieniężne 40 zł trzeba podać numer PESEL obywatela Ukrainy.
Do wniosków złożonych do dnia wejścia w życie nowelizacji, stosuje się poprzednio obowiązujące przepisy. Obywatel Ukrainy nie musi więc mieć nadanego numeru PESEL, jeżeli wniosek złożono przed 30 kwietnia 2022 r.
Wysokość  świadczenia pozostała bez zmian i wynosi to 40 złotych za osobę dziennie.
 
Gmina/ Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo do skontrolowania warunków zakwaterowania i wyżywienia. Kontroli dokonują upoważnieni pracownicy.
Świadczenie nie przysługuje, jeśli warunki zakwaterowania lub wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
 
Wzór nowego wniosku w załączniku

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki