Pomoc dla Ukrainy

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

  • 23-03-2022
Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Wójt Gminy Żary wyznaczył punkt przyjmowania wniosków dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób, które udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy.
 
 Urząd Gminy Żary
 al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
III piętro,  pokój 304
 
Punkt jest otwarty w godzinach pracy Urzędu Gminy Żary:
poniedziałek- piątek  7:00 – 15:00
 
Informacji w sprawie realizacji wniosków można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 68 470 73 06 oraz 68 478 62 94
   - Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono możliwość przyznania świadczenia pieniężnego dla każdego podmiotu, a w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
 - Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.
- Świadczenie pieniężne wypłacane jest z dołu jako rekompensata za poniesione wydatki i jest formę refundacji, która będzie wypłacona za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku.
- Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.  Kontakt z wnioskodawcą odbywa się wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany we wniosku.
 
Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 40 zł za osobę dziennie 
 
- Wniosek może złożyć każdy kto udzielił schronienia obywatelowi Ukrainy. Przy składaniu wniosku należy okazać się dokumentem wskazującym tytuł prawny do nieruchomości (do wglądu).
 - Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów ani dowodów świadczących o kosztach poniesionych po przyjęciu uchodźców oraz ich wysokości.
 
- W karcie osoby przyjętej do zakwaterowania należy podać pesel, a w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość ( np. paszport, prawo jazdy lub inny ważny dokument).
 
 
Realizacja wniosku
 
- Po złożeniu wniosku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo do jego weryfikacji.  
- Wypłatę świadczenia może uzależnić od potwierdzenia zapewnienia dobrych warunków zakwaterowania i wyżywienia, to jest takich, które nie zagrażają życiu i zdrowiu obywateli Ukrainy.
- Termin wypłaty świadczenia pieniężnego jest uzależniony od środków otrzymanych od Wojewody Lubuskiego.
- Odmowa wypłaty środków pieniężnych zostanie przekazana danemu wnioskodawcy drogą elektroniczną na adres podany we wniosku. Natomiast spory powstałe na tym tle będą konsultowane z Wojewodą Lubuskim.
 - Decyzja w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego na okres dłuższy niż za 60 dni  uzależniona jest od zgody Wojewody Lubuskiego.
  
Wzór wniosku oraz wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania znajduje się w załączniku

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki