Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Gospodarka odpadami

Analiza gospodarki odpadami

Załączniki

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Załączniki

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2021

Załączniki

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok

Załączniki

Segregacja odpadów

Segregacja Odpadów

 
czytaj dalej

Zmiana opłaty za śmieci

Od 1 stycznia 2022 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żary zapłacimy 30 zł. Taką uchwałę 25 listopada 2021 r.  podjęła Rada Gminy Żary. Zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma w tej sprawie odpowiednie zawiadomienie.
Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają obowiązek segregowania śmieci. Ci, którzy tego obowiązku nie dopełnią muszą się liczyć z podwyższeniem stawki do 90 zł od osoby. I już to pokazuje, że warto segregować odpady.
 
Właściciele budynków jednorodzinnych, posiadający kompostownik, którzy złożyli odpowiednią deklarację, będą mieli wyższą niż w 2021 roku ulgę. Kwota zwolnienia w 2022 r. to 7 zł od miesięcznej opłaty z śmieci. Dla przykładu: 2 osoby zamieszkujące budynek jednorodzinny  powinny zapłacić 60 zł. Dzięki uldze zapłacą 53 zł.
 
Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przede wszystkim kosztów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów. Istotny wpływ na nową stawkę ma wzrost ilości produkowanych odpadów w gospodarstwach domowych.
 
Przewiduje się, iż ogólnie roczny koszt systemu dla naszej gminy (licząc na poziomie odebranych odpadów w 2021 roku w ilości  3.702 ton) będzie wynosić 3 674 254,80 zł. Odnosząc wskazaną kwotę do jeszcze obowiązującej stawki, czyli  25,00 zł od mieszkańca oraz liczby osób wykazanych  w złożonych deklaracjach tj. 10 204, do systemu wpływa 3 061 200,00 zł — przy założeniu 100% skuteczności płatności. Natomiast z doświadczenia lat ubiegłych wynika, że niestety tak nie jest, przy takich wpływach brakująca kwota (tj. 613 054,80 zł) wymusza zmianę stawki, która wynika wprost z analizy finansowej systemu.
 
Terminy odbioru odpadów ze wszystkich miejscowości Gminy Żary znajdziecie Państwo w  zakładce
( Harmonogram odbioru odpadów w twoim telefonie) http://gminazary.pl/PL/3318/EcoHarmonogram/w prawym rogu strony internetowej Gminy Żary.
Wystarczy kliknąć ikonkę  EcoHarmonogram , wpisać w aktywne pole nazwę miejscowości i numer domu, a pokaże się Wam harmonogram na cały rok.

Załączniki

Śmieciowa rewolucja, czyli nie taki diabeł straszny...

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żary,  od 1 stycznia  2021 segregowanie odpadów stało się powszechnym obowiązkiem. Jednak wcale nie musi być kłopotliwe. Początki zawsze są trudne. Wystarczy tydzień, dwa, a potem wszystko idzie jak po maśle
i odpady z automatu wędrują do właściwego kosza.
26 listopada 2020 r. Rada Gminy Żary podjęła uchwałę nr XXIII/249/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2 grudnia 2020r., poz 2775).
 
Uchwalono  nową, jedną dla wszystkich mieszkańców, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. To 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na terenie Gminy Żary.
Produkowane przez nas śmieci segregujemy zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości na terenie Gminy Żary.
 
Nie segregujesz? Płacisz więcej!
Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie sortował gromadzonych odpadów, pracownicy firmy odbierającej śmieci z posesji, odbiorą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym Wójta Gminy Żary oraz właściciela nieruchomości. Wówczas Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku segregacji, stosując opłatę podwyższoną, tj. 75,00 zł od osoby.
Właściciele nieruchomości, którzy dotąd deklarowali nieselektywną zbiórkę zostaną wyposażeni przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w zestaw worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji, gdyż Urząd Gminy Żary dostarczy do właścicieli zamieszkałych nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
 
Dlaczego zapłacimy więcej?
Wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest z wieloma czynnikami. Wpływa na to m.in. wyższa cena za usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Żary, wzrostu cen paliw i transportu, płacy minimalnej, cen zagospodarowania odpadów w instalacjach.
Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żary w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. będzie odbierała firma Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A..   Dlatego pojemniki na odpady zmieszane , znajdujące się na Państwa posesjach pozostają w bezpłatnym użytkowaniu co najmniej do 31 grudnia 2021 r. 
 
Kiedy trzeba zmienić deklarację?
Zmiany deklaracji należy dokonywać w ciągu 14 dni od zamieszkania i za  każdym razem w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon, do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 
Pamiętajmy, że właściciel nieruchomości nie będzie mógł złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
 
Nowe wzory deklaracji będzie można pobrać po 1 stycznia 2021 r. ze strony internetowej Gminy Żary lub bezpośrednio w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Żary przy ul. Al. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 207 w godzinach pracy urzędu. Informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia i złożenia deklaracji można uzyskać pod nr tel./68/ 470-73-04.
Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu Gminy.

Załączniki

Gospodarka odpadami

STAWKI OPŁAT
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022r.:
– 30,00 zł od osoby miesięcznie
 
 
Sposób płatności:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Gminy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty.
 
Segregacja odpadów:
Harmonogramy wywozu odpadów:
Dokumenty do pobrania:
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
 
Analiza gospodarki odpadami:
 
 
 
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Żary 
 
 
Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żary odbierane i zagospodarowane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A w Żarach z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.
 
Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Gmina Żary objęła systemem gospodarowania odpadami wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
 
Miejsce zagospodarowania odpadów
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji, odpady selektywne oraz odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Żary przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  przekazywane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Marszów 50a, 68-200 Żary, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego pełni funkcję regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 
Baner: Dodatek węglowyBaner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacje
Baner: info_z_gminy_zaryBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej