Logo: BIP Logo: Facebook
 • Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Gospodarka odpadami

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Oto uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Załączniki

Zobacz jak produkować mniej śmieci!

Statystyczny Polak produkuje ponad 330 kg śmieci rocznie, czyli niemal kilogram odpadków dziennie. Mimo tego, że plasujemy się poniżej średniej unijnej (489 kg), to wciąż mamy na tym polu wiele do zrobienia.
 
 
 
Postarajmy się, by odsetek śmieci poddawanych segregacji czy recyclingowi stawał się coraz większy,
a kiedy to tylko możliwe starajmy się ograniczyć ich produkcję. Powiedzmy też stanowcze „nie!” paleniu
śmieci w piecach i na prywatnych posesjach, prowadzącym do złej jakości powietrza oraz – w dłuższej
perspektywie – ocieplania klimatu.

Załączniki

Zmiana opłaty za śmieci

Od 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Rada Gminy Żary podczas sesji 29 listopada 2022 r. przegłosowała nowe stawki – będą wynosiły odpowiednio:
 
 1. 35,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
 2. 105,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji);
 3. zwalnia się z  części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne      w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi  10 zł  od miesięcznej kwoty opłaty.
Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości, w najbliższych dniach zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy, który nie ulega zmianie.
W przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2023 – firma Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A w Żarach wyłoniona w przetargu zaoferowała kwotę wyższą od obowiązującej o 777 848,40 zł
 
Przyczyny wzrostu opłat
Na wzrost wysokości opłat mają wpływ przyczyny makroekonomiczne i systemowe.
Przyczyny makroekonomiczne to:
 • wysoka inflacja
 • wzrost płac
 • cen paliw, prądu
 • wzrost kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2022 roku nie jest dłużej możliwe. Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy wpływy od mieszkańców za gospodarkę odpadami komunalnymi muszą pokryć jego realne koszty.

Załączniki

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok

Załączniki

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok

Załączniki

Analiza gospodarki odpadami

Załączniki

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Załączniki

Segregacja odpadów

Segregacja Odpadów

 
czytaj dalej

Gospodarka odpadami

STAWKI OPŁAT
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023r.:
– 35,00 zł od osoby miesięcznie
 
 
Sposób płatności:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Gminy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty.
 
Segregacja odpadów:
Harmonogramy wywozu odpadów:
Dokumenty do pobrania:
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
 
Analiza gospodarki odpadami:
 
 
 
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Żary 
 
 
Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żary odbierane i zagospodarowane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A w Żarach z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.
 
Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Gmina Żary objęła systemem gospodarowania odpadami wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
 
Miejsce zagospodarowania odpadów
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji, odpady selektywne oraz odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Żary przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  przekazywane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Marszów 50a, 68-200 Żary, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego pełni funkcję regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 
Baner: Dodatek węglowyBaner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacje
Baner: info_z_gminy_zaryBaner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrze
Baner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_baner
Baner: swiatlowodBaner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej