Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Zasady segregacji odpadów

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY ŻARY

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żary odbierane i zagospodarowane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A w Żarach z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.
Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Gmina Żary objęła systemem gospodarowania odpadami wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
 
Miejsce zagospodarowania odpadów
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji, odpady selektywne oraz odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Żary przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  przekazywane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Marszów 50a, 68-200 Żary, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego pełni funkcję regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 
 
 

Załączniki

Segregacja odpadów

Zasady segregacji żółtego worka ZZO Marszów

Załączniki

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Żary

Załączniki

Informacja o zmianie wysokości opłaty za odpady

Załączniki

Zasady segregacji odpadów

Załączniki

Informacja dotycząca segregacji odpadów

Wójt Gminy Żary informuje, że na terenie gminy Żary trwa kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Żary zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane są pojemniki z odpadami zmieszanymi, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje czerwoną nalepkę na pojemnik o treści „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty, właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) czyli 16 zł od osoby. Więcej informacji w załączeniu.
 

Załączniki

Informacja dla mieszkańców

UWAGA MIESZKAŃCY !!      

Na podstawie § 2 pkt. 1,2,3 uchwały Rady Gminy Żary nr XIX/134/16 z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych terenów
(Dz. U. Woj. Lub. z 2016r., poz. 1221), właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później niż w terminie  3 dni roboczych  od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana.     
Zgłoszenie winno nastąpić w Urzędzie Gminy Żary, pok. 207, telefonicznie pod nr
(68) 470-73-04 lub pocztą elektroniczną na adres email - e-mail    
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać dane niezbędne do ustalenia okoliczności, w szczególności:        
1) imię i nazwisko zgłaszającego,    
2) adres nieruchomości dotyczącej reklamacji,       
3) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, 
Wymienione powyżej zasady uchwalone zostały przez Radę Gminy Żary winny być przestrzegane od 1 stycznia 2017r.   

DROGI MIESZKAŃCU GMINY ŻARY!! 
PRZESTREZEGAJ TERMINÓW NA HARMONOGRAMIE I ODPADY WYSTAWIAJ DZIEŃ PRZED WYWOZEM!!
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

Załączniki

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Załączniki

Baner: Na co idą moje pieniądze?Baner: info_z_gminy_zaryBaner: SIP GISONBaner: e-mapa
Baner: sms_banerBaner: zwik_kanalizacjaBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb
Baner: Gospodarka odpadami

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej